COSMOPOL - Pomezia

Our headquarter is in Pomezia, Via Naro 78 (about 15 minutes near Rome).

In Rome, take tha GRA 26 exit, Via Pontina Pomezia-Latina way and go on. Near Pomezia, at about 29 km, take industrial area exit and cross the Via Pontina subway. Turn left and go on in Rome way for about 500 meters, turn left Via Naro.

Italiano Espaņol

::: Credits :::